Tevékenységünkkel kapcsolatos alapkifejezések

TEVÉKENYSÉGÜNKKEL KAPCSOLATOS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen Üzletszabályzatban használt fogalmak megegyeznek a hatályos jogszabályok fogalmi meghatározásaival.

Átadási ár

A víziközműves kapcsolódó szolgáltatás ellenértéke, az átadott víz ára vagy az átvett szennyvíz kezelési díja.

Átadási pont

A víziközmű-törzshálózat azon része, amely beépített mérőberendezés, elzárószerelvény és mintavételi lehetőség útján biztosítja két víziközmű-rendszer kapcsolatát, valamint az összekapcsolt víziközmű-rendszerek üzemeltetése során az ivóvízátadás, -átvétel és a szennyvízátadás, -átvétel mennyiségi és minőségi elszámolásának műszaki feltételeit.

Átadott szennyvíz

A Víziközmű-szolgáltató által másik Víziközmű-szolgáltatónak szennyvízelvezetési és -tisztítási céllal átadott szennyvíz.

Átadott víz

A Víziközmű-szolgáltató által más Víziközmű-szolgáltató részére nyújtott szolgáltatás keretében átadott ivóvíz.

Átalánydíjas Felhasználó

 • Ivóvíz víziközmű tekintetében: az a Felhasználó, aki a közüzemi ivóvízhálózatra rákötött, és bekötési vízmérővel nem rendelkezik.
 • Szennyvíz víziközmű esetében: az a Felhasználó, aki a közüzemi szennyvízcsatorna hálózatra rákötött, és telki vízmérővel vagy szennyvízmennyiség-mérővel nem rendelkezik.

Beadvány

A Víziközmű-szolgáltatóhoz címzett írásbeli megkeresés.

Bebocsátó

Aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a szennyvízelvezetés szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási ponton nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet bocsát be.

Bebocsátási hely

Közműves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási pontja, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja.

Csatlakozó hálózat

Több felhasználási hely ivóvizét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötővezeték végpontjáig szállító vezeték-hálózat (csatlakozó szennyvízhálózat), amely az érintett felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi.

Díjigény alátámasztó számítás

Az átmeneti díjaiban megtérítésre javasolt víziközmű működtetési költségeket, ráfordításokat megalapozó részletes díjkalkuláció, amelyben a számítások legalább az analitikus és főkönyvi nyilvántartás adataiból vagy más ellenőrizhető adatbázisból származó adatokig követhetők.

Egészségügyi intézmény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontja szerinti intézmény.

Egyedi szennyvízkezelő berendezés

Olyan vízilétesítmény, amely legfeljebb egy ingatlanon keletkező települési szennyvíz nem közműves, biológiai tisztítását energia bevitel segítségével végzi.

Elkülönített Felhasználói hely

A felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkező épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény. Az elkülönített Felhasználói hely további besorolását a Víziközmű-szolgáltató az adott felhasználási hely besorolásával azonosan rögzíti nyilvántartásában, az Elkülönített Vízhasználó személyének függvényében, az alábbiak szerint:

 • Állandó lakossági elkülönített Felhasználói hely
  Olyan elkülönített Felhasználói hely, ahol a felhasználási hely besorolása állandó jellegű, és az Elkülönített Vízhasználó személye lakossági Felhasználó.
 • Idényes lakossági elkülönített Felhasználói hely
  Olyan elkülönített Felhasználói hely, ahol a felhasználási hely besorolása idényes jellegű, és az Elkülönített Vízhasználó személye lakossági Felhasználó.
 • Állandó nem lakossági elkülönített Felhasználói hely
  Olyan elkülönített Felhasználói hely, ahol a felhasználási hely besorolása állandó jellegű, és az Elkülönített Vízhasználó személye nem lakossági Felhasználó.
 • Idényes nem lakossági elkülönített Felhasználói hely
  Olyan elkülönített Felhasználói hely, ahol a felhasználási hely besorolása idényes jellegű, és az Elkülönített Vízhasználó személye nem lakossági Felhasználó.

Elkülönített Vízhasználó

A mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező, Elkülönített Felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója.

Ellátási terület

Olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül a Felhasználók részére az adott víziközmű-szolgáltatást ugyanaz a Víziközmű-szolgáltató végzi.

Elszámolási időszak

A szerződésben megállapított, az elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak.

Felhasználási hely

Az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a Felhasználó igénybe veszi. Ahol a hivatkozott jogszabály, a közszolgáltatási szerződés, vagy a jelen Üzletszabályzat fogyasztási helyet említ, ott a felhasználási helyet, ahol felhasználási helyet említ, ott a fogyasztási helyet is érteni kell.

Az alapdíjak vonatkozásában felhasználási helynek minősül a Felhasználó tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévő, önálló helyrajzi számon vagy alszámon lévő ingatlan, albetét, ahol ivóvízvételi hely van, vagy bekötési vízmérő vagy mellékvízmérő van felszerelve, illetve amely szennyvíz-elvezetési helynek minősül.

 • Állandó lakossági felhasználási hely
  Az a felhasználási hely, amelyet a lakossági Felhasználó ilyen címen kért a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásába felvenni, amelyre csak az a lakossági Felhasználó jogosult, aki a felhasználási helyen életvitel szerűen tartózkodik, és folyamatosan igénybe veszi a víziközmű szolgáltatást.
 • Idényes lakossági felhasználási hely
  Az a felhasználási hely, amelyet a lakossági Felhasználó ilyen címen kért a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásába felvenni, amelyre csak az a lakossági Felhasználó jogosult, aki a felhasználási helyen nem életvitel szerűen tartózkodik, és a víziközmű-szolgáltatást nem folyamatosan veszi igénybe.
 • Állandó nem lakossági felhasználási hely
  Az a felhasználási hely, amelyet a nem lakossági Felhasználó ilyen címen kért a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásába felvenni, amelyre csak az a nem lakossági Felhasználó jogosult, aki a felhasználási helyen gazdálkodási tevékenységet folytat, folyamatosan igénybe veszi a víziközmű-szolgáltatást.
 • Idényes nem lakossági felhasználási hely
  Az a felhasználási hely, amelyet a nem lakossági Felhasználó ilyen címen kért a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásába. felvenni, amelyre csak az a nem lakossági Felhasználó jogosult, aki a felhasználási helyen gazdálkodási tevékenységet folytat, amelyhez nem folyamatosan veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást.

Felhasználó

A víziközmű-szolgáltatást:

 • a Vksztv. szerinti szerződéses jogviszony keretében vagy
 • a Vksztv. 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes szolgáltatás időtartama alatt a Víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulásával ténylegesen

igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa.

Az állam, mint tulajdonos a Felhasználó díjtartozása vonatkozásában felmerülő mögöttes felelősség alól mentesül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján megvásárolt lakóingatlanok esetében.

Ahol a hivatkozott jogszabályok, a közszolgáltatási szerződés, vagy a jelen Üzletszabályzat Fogyasztót említ, ott a Felhasználót, ahol Felhasználót említ, ott a Fogyasztót is érteni kell.

 • Lakossági Felhasználó
  Az a természetes személy Felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet.
 • Nem lakossági Felhasználó
  Az a Felhasználó, aki jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében/érdekében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, a társasház és a lakásszövetkezet kivételével.
 • Közintézményi Felhasználó:
  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti Felhasználó.

Fogyasztásmérő

A vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz.

 • Ivóvízmérő
  A bekötési vízmérő és a mellékvízmérő mellett az ivóvízhálózatba beépített – az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló – hitelesített mérőeszköz és annak tartozékai.
  • Bekötési vízmérő
  A felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő.
  • Mellékvízmérő
  A bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő.
  • Átadási vízmérő
  Víziközmű-szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérésére szolgáló, az átadási ponton beépített ivóvízmérő.
  • Ikermérő
  Egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők.
  • Locsolási vízmérő
  Locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre telepített, kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő.
  • Törzshálózati vízmérő
  Közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérő.
 • Szennyvízmennyiség-mérő
  A szennyvízhálózatba beépített – az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló – kalibrált mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is:
  • Átadási szennyvízmennyiség-mérő:
  Az átadó és az átvevő szennyvíz-hálózatának csatlakozási pontján, vagy összekötő vezetéken, az átadó és az átvevő által egyeztetett helyen, az átadó által beépíttetett, kalibráltatott szennyvízmennyiség-mérő.
  • Közműves szennyvízmennyiség-mérő:
  A szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a Felhasználó által a Víziközmű-szolgáltató jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a Felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenőriz.
 • Telki vízmérő
  A felhasználási helyről a szennyvíz- törzshálózatba vezetett mindazon vizek mennyiségének meghatározására szolgáló, a gyártó előírásai szerint beépített, hitelesített mérőeszköz - ide nem értve a bekötési vízmérőt, a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérőt és a locsolási vízmérőt - amely a saját célú ivóvízműből, saját célú kútból vagy más, a felhasználási helyen keletkező természetes vízforrásból származó víz - térfogatát méri.
 • Távleolvasásra alkalmas fogyasztásmérő
  Olyan fogyasztásmérő, mely a jeladója révén alkalmas a fogyasztásmérőn átfolyt mennyiségi adatok, valamint az ezen adatokból származtatott és a fogyasztásmérővel kapcsolatos egyéb információk tárolására és rádiófrekvencián vagy más technológiával történő továbbítására. A kibocsátott adatok arra alkalmas eszköz és technikai feltételek mellett rögzíthetők, akár a felhasználási helyre történő belépés nélkül.

Gazdálkodó szervezet

A Vksztv. szerinti gazdálkodó szervezet, azaz a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet.

Gyermekintézmény

 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha
  • állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
  • állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos köznevelési szerződéssel rendelkezik;
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha
  • állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
  • állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik.

Házi ivóvízhálózat

A felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, amely a vízkivételi helyekig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna).

Házikert

Az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű kerthasználatú területrésze, amelyen nem üzletszerű gazdálkodási tevékenység valósul meg.

Házi szennyvízhálózat

A felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű).

Hibabejelentés

A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodások, rendellenességek, üzemzavarok bejelentése.

Idényfogyasztási időszak

Nyári szezon: A Víziközmű-szolgáltató minden évben a május 1. és szeptember 30. közötti időszakot tekinti idényfogyasztási időszaknak.

Téli szezon: A Víziközmű-szolgáltató minden évben az október 1. és április 30. közötti időszakot tekinti idényfogyasztási időszaknak

Ivóvíz

Az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minőségű víz.

Ivóvíz-bekötővezeték

A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-elosztóhálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, az ivóvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely

 • bekötési vízmérő esetében
  • úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed,
  • önálló vízmérő aknaként kialakított vízmérési helyen bekötési vízmérőt követő elzáró szerelvényig (beépített elzáró szerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig), ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed,
 • bekötési vízmérő hiányában, vagy ha a bekötési vízmérőt nem önálló műtárgyként kialakított vízmérési helyen építették ki, az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed.

Ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan

Az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvíz-szolgáltatásra lehetőséget ad, vagy olyan szennyvíz-elvezetési hely, amely a közműves szennyvíz-elvezetési szolgáltatás igénybevételére ad lehetőséget.

Ivóvíz-törzshálózat

Olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz-főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll.

Ivóvízmérési hely

Az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely lehetővé teszi – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak is megfelelve – az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérő szakszerű beépítését, működtetését és ellenőrzését.

Ivóvízvételi hely

Az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerű használatával a vezetékből ivóvíz vételezése lehetséges.

Kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés

Nem gravitációs körülmények között üzemeltetett, nyomás alatti vagy vákuumos elven működő szennyvízelvezető hálózat.

Közműfejlesztési kvóta

A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a Víziközmű-szolgáltató által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége m3/nap.

Közműves ivóvízzel ingatlanon belül ellátott ingatlan

A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan.

Közműves ivóvízzel ingatlanon kívül ellátott ingatlan

Az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül közterületen, közkifolyón keresztül közüzemi ivóvízzel ellátott ivóvízvételi hely található.

Közszolgáltatási szerződés

Az ivóvíz- és/vagy szennyvízelvezetési és –tisztítási szolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés.

Közterületi vízvételi hely

Lakossági ivóvízfogyasztás biztosítására, különösen korlátozás és felfüggesztés esetén, vagy rendkívüli helyzetben tűzivíz vételezésére vagy egyéb közcélú vízigény kielégítésére alkalmas, közterületen elhelyezett közcélú vízi létesítmény.

Locsolási kedvezmény

A Víziközmű-szolgáltató a legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű házikert esetében a házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, a Vhr. 63. § (6) bekezdés d) pontja szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági Felhasználó számára, ha azt a lakossági Felhasználó - az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával - kéri.

Lajstrom

A közérdekű üzemeltetési feladatok ellátására önként vállalkozó Víziközmű-szolgáltatókról a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett olyan nyilvántartás, ami tartalmazza a Víziközmű-szolgáltatók nevét, székhelyét és képviselőjének nevét.

Mellékvízmérős elszámolási mód

A hiteles mellékvízmérőkön mért fogyasztás alapján történő elszámolás, amikor a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás díját a bekötési vízmérő szerinti Felhasználónak nem kell megfizetni.

Mellékszolgáltatási szerződés

Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közszolgáltatási szerződés.

Műszakilag elérhető

Az a törzshálózat, amely a víziközmű-bekötővezeték (ivóvíz-bekötővezeték, illetve szennyvíz-bekötővezeték) kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll.

Műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna

Az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációsan, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási pont

A szennyvíz törzshálózatnak vagy szennyvíztisztító telepnek e célra kijelölt és kialakított része, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Nyíltárkos bemérés

A víziközmű-hálózat vezetékei és műtárgyai természetben azonosítható pontjainak nyílt munkaárokban geodéziai mérési technológiával történő bemérése EOV rendszerben.

Nyomáspróba

Zártszelvényű, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok minőségvizsgálatára előírt módszer.

Panasz

A panasz olyan írásban, személyesen szóban vagy telefonon tett megkeresés, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
Nem minősül panasznak különösen, de nem kizárólag:

 • közterületi hibabejelentés
 • tájékoztatást kérő megkeresés
 • méltányossági kérelem (pl. részletfizetés, fizetési halasztás, kamatjóváírás)
 • a Felhasználó vagy az Elkülönített Vízhasználó személyében bekövetkező változás és egyéb adatváltozások bejelentése
 • más Felhasználó vagy Elkülönített Vízhasználó szabálytalan vízvételezésére, vagy szabálytalan csatornamű használatára vonatkozó bejelentés
 • a felhasználási hely vagy elkülönített Felhasználói hely Víziközmű-szolgáltató általi felkeresésére vonatkozó időpont-egyeztetések (pl. vízmérőcsere, mellékvízmérő plombálása)
 • folyószámla-egyenleg lekérdezés
 • fogyasztásmérő mérőállásának bejelentése
 • százalékos locsolási kedvezmény igénylése
 • számlamásolat és készpénzátutalási megbízás (csekk)kérés
 • a részszámlában szereplő havi mennyiség módosítási igénye
 • eseti egyedi számla kérése
 • általános bejelentések a szolgáltatásról (pl. javaslatok, igények jelzése, stb.)
 • köszönetnyilvánítás.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elem

A víziközmű olyan nem egyedi gyártású berendezése, alkotórésze, amely a víziközműtől állagsérelem nélkül elválasztható és a víziközmű-hálózaton vagy a víziközmű-hálózatok között - alkalmazási céljára figyelemmel - szabadon áthelyezhető (így különösen fogyasztásmérő berendezés, szennyvíz átemelő szivattyú, irányítástechnikai berendezés).

Számlafogadó

A Számlafogadó az a természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet:

 • akit a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező Felhasználó vagy a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező Elkülönített Vízhasználó jogszabályban vagy szerződésben kijelölt vagy meghatalmazott vagy
 • a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező Felhasználó vagy a mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező Elkülönített Vízhasználó elhalálozásának esetén, az örökösödési eljárás lejártáig, az ügyeket kezelő bejelentő.

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Szennyvíz

 • Háztartási szennyvíz
  Rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak.
 • Települési szennyvíz
  Háztartási, vagy háztartási és ipari szennyvíz, továbbá egyesített elvezető rendszer esetén ezek csapadékvízzel képződött keveréke.
 • Ipari szennyvíz
  Minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységből származik, és nem minősül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék.
 • Egyéb víz
  A szennyvíz törzshálózatba bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek nem minősülő, Víziközmű-szolgáltató hozzájárulásával bebocsátott használt víz.

Szennyvíz-bebocsátási pont

A szennyvízelvezetési szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont.

Szennyvíz-bekötővezeték

A szennyvízgyűjtő-hálózat és a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, a szennyvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, amely a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bevezetésére szolgál.

Szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés

A szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvíz-bebocsátási hely előtt – a vízjogi engedélyben illetve jogszabályban előírt minőségűre tisztítja – a szennyvizet.

Szennyvízelvezetési hely

Az a szennyvíz-törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített Felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja.

Szennyvíz -beemelő

A lakossági Felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek összessége.

Szennyvíztisztító telep

A víziközmű szennyvíztisztítási feladatait szolgáló önálló része, amely a szennyvíz mechanikai, biológiai, esetleg harmadik tisztítási fokozattal történő tisztítását biztosítja, a kapcsolódó iszapkezelési technológiával, ide nem értve a biogáz-hasznosító üzemet.

Szennyvíz-törzshálózat

Olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz-főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll.

Szolgáltatási díj

A víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a Vksztv. szerint fizetendő díj.

 • Alapdíj
  A víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi díj.
 • Fogyasztással arányos díj
  1m3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja.
 • Vízterhelési díj (VTD)
  A közműves szennyvízelvezetési rendszeren elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közműves szennyvízelvezető hálózatot működtető szolgáltató – jelen Üzletszabályzat vonatkozásában a Víziközmű-szolgáltató - a 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.

Szolgáltatási pont

a) Ivóvíz szolgáltatási pont

 • az ivóvíz-bekötővezetéknek a Felhasználó felőli végpontja,
 • a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont,
 • a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja.

b) Szennyvízelvezetés szolgáltatási pont

 • a szennyvíz-bekötővezeték Felhasználó felőli végpontja, amely:
  • gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában
  - zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
  - nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,
  • kényszeráramoltatású rendszer esetén
  - az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata,
  - az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíztörzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelő szivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep Felhasználó felöli oldala,
  • a Víziközmű-szolgáltató és a Felhasználó közötti közszolgáltatási szerződésben meghatározott pont,
  • a Víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közszolgáltatási szerződésben meghatározott pont,
  • a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja.

Szolgáltatói hozzájárulás

Szolgáltatói hozzájárulás alatt különösen az alábbi nyilatkozatok értendőek:

 • bekötővezeték megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához, megszüntetéséhez;
 • nem lakossági Felhasználó esetén a szolgáltatás mennyiségének növeléséhez;
 • mellékvízmérő házi ivóvízhálózatba történő beépítéséhez;
 • az ingatlan vízellátása érdekében szükséges vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentő vagy megszakító berendezés létesítéséhez, illetve a tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez;
 • a közkifolyókról nem háztartási vízszükséglet kielégítéséhez, illetve közterületi tűzcsap nem tűzoltási célra történő igénybevételéhez szükséges szolgáltatói nyilatkozat.

Szolgáltatott ivóvíz

Közszolgáltatási jogviszony keretében a Felhasználó részére a szolgáltatási ponton, vagy közvetlenül a víziközmű-elosztóhálózat vízvételezés céljára alkalmas szerelvényein keresztül, továbbá a szállított vízből biztosított ivóvíz.

Új üzem

Olyan üzem, amely 2013. március 1-jét követően

 • kezdte meg működését,
 • kezdte meg a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében meghatározott anyagok (a továbbiakban: Szennyezőanyag lista) felhasználásával járó tevékenységét, vagy
 • legalább 20%-kal tartósan megnöveli a 2013. március 1-jét megelőző időszakhoz képest a Szennyezőanyag listában meghatározott anyagok felhasználását.

Üzem

Az a természetes vagy – a lakásszövetkezetek kivételével – jogi személy, aki (amely) a Szennyezőanyag listában meghatározott anyagot használ, továbbá a Szennyezőanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe.

Védendő Felhasználó

Az a természetes személy Felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező Elkülönített Vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő Felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

 • Szociálisan rászoruló Felhasználó
  Az a természetes személy, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján annak minősül.
 • Fogyatékkal élő Felhasználó
  A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

Víziközmű

Olyan közcélú vízilétesítmény, amely

 • település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy
 • a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.

Víziközmű-fejlesztés

A víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A nem lakossági Felhasználó a víziközmű–szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében, továbbá az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.

Víziközmű-hálózat

Az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezető törzshálózat a kapcsolódó víziközmű-rendszerelemek, valamint az ivóvíz és a szennyvíz bekötővezetékek együttesen.

Víziközmű-működtetés

A víziközmű üzemeltetésével, valamint a víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek összessége.

Víziközmű-rendszer

A víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely:

 • önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem),
 • önállóan, több település ellátását is szolgálja,
 • átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja,
 • átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve vagy kapcsolódó szolgáltatás nélkül egy vagy több településre nézve képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit.

Víziközmű-szolgáltatás

Közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok).

Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan

Az az ingatlan vagy ingatlanrész

 • amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra lehetőséget kínál, vagy
 • amelyen a keletkező szennyvíz részben, vagy egészben történő elvezetése érdekében a szennyvíz-bekötővezetékhez csatlakozva a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat és a házi szennyvízhálózat kiépült.

Víziközmű-szolgáltató

A hatályos Víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező gazdasági társaság.

Víziközmű üzemeltetése

A víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a Víziközmű-szolgáltató által végzett mindazon tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési szerződésben előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel.

Víziközműves kapcsolódó szolgáltatás

Szerződés alapján a Víziközmű-szolgáltató által más Víziközmű-szolgáltató részére nyújtott ivóvíz-értékesítési vagy szennyvízelvezetési és - tisztítási szolgáltatás.

Vízzárósági próba

Az épített, zártszelvényű, gravitációs elven működő folyadékszállító hálózatok és tároló medencék minőségvizsgálatára előírt módszer.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Tevékenységünkkel kapcsolatos alapkifejezések
captcha
* kötelező mezők