Adatváltozás bejelentés menete

A felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállt változást a régi és új felhasználó, valamint az elkülönített vízhasználó együttesen a vízmérőállás megjelölésével a változást legkésőbb – a felhasználó elhalálozásának esetét kivéve – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a DMRV Zrt-nek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

A felhasználó elhalálozásának esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül köteles bejelenteni.

Nyomatékosan felhívjuk a felhasználóink figyelmét az alábbiakra:

A jelenlegi jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi a Szolgáltató számára, hogy amennyiben a korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználási helyen a vízszolgáltatást korlátozza vagy felfüggessze.

A Víziközmű-szolgáltató úgyis eleget tehet szerződéskötési kötelezettségének, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg, vagy ezt követően a felhasználási hely csak korlátozottan rendelkezik vízszolgáltatással. A Víziközmű-szolgáltató a korlátozott vagy felfüggesztett szolgáltatás helyreállítására kizárólag a felhasználási helyen fennálló teljes követelés befizetésének igazolását követően köteles.

ERRE TEKINTETTEL FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY AZ INGATLANRA VONATKOZÓ TULAJDONOSVÁLTOZÁS ELŐTT MINDENKÉPPEN GYŐZŐDJENEK MEG ARRÓL, HOGY AZ ADOTT INGATLAN RENDELKEZIK-E IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁSSAL, ILLETŐLEG AZ EDDIGI TULAJDONOSNAK VAN- E FENNÁLLÓ TARTOZÁSA TÁRSASÁGUNK FELÉ. Ennek legcélszerűbb módja, ha a Szolgáltató követelés igazolásának beszerzését kéri az eddigi tulajdonostól (un. „nullás" igazolást).

A Szolgáltató természetesen mindent elkövet, hogy a tartozást a fizetésre ténylegesen kötelezettől behajtsa, de a korlátozott vagy felfüggesztett ingatlan szolgáltatásának helyreállítására kizárólag a befizetés igazolását követően köteles.

Új szolgáltatási SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT kezdeményezheti írásban, a szükséges dokumentumok benyújtásával, vagy személyesen, ügyfélszolgálati irodáinkban. Az ügyfélszolgálataink elérhetőségeihez kattintson ide.

A bejelentéssel kapcsolatos nyomtatvány megtekintéséhez és letöltéséhez kattintson ide: Ü72068

Felhasználási hellyel kapcsolatos ügyintézéshez (lakossági) szükséges meghatalmazás megtekintése és letöltése érdekében kattintson ide: Ü72098
Felhasználási hellyel kapcsolatos ügyintézéshez ( nem lakossági) szükséges meghatalmazás megtekintése és letöltése érdekében kattintson ide: Ü72099

A kitöltött nyomtatvány mellett az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

a Felhasználó személyének változását igazoló dokumentum:

 • ha a felhasználási hely (ingatlan) tulajdonosának személyében történt változás, akkor a tulajdonosváltozást igazoló okirat másolata:
  - adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés vagy
  - hagyatékátadó végzés, vagy
  - a változást tartalmazó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy
  - bírósági végzés, vagy
  - cégbírósági végzés, vagy
  - árverésen, csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolási eljárásban szerzett tulajdonjog esetén a tulajdonjog megszerzését bizonyító dokumentum, vagy
  - egyéb tulajdonjogot igazoló hivatalos dokumentum;
 • ha a felhasználási hely (ingatlan) nem tulajdonos használójának (az ingatlant egyéb jogcímen használó, pl. bérlő) személyében történt változás, akkor az új ingatlanhasználó jogcímét igazoló okirat másolata:
  - bérleti szerződés, vagy
  - egyéb ingatlanhasználati jogcímet igazoló dokumentum;

az új Felhasználó személyét igazoló dokumentumok:

 • • ha az új Felhasználó természetes személy:
  - személyazonosító igazolvány vagy az azt helyettesítő okmány, lakcímigazolvány
 • ha az új Felhasználó gazdálkodó szervezet, akkor:
  - gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat
  - aláírási címpéldány/aláírási-minta,
 • ha az új Felhasználó intézmény, akkor:
  - cégbírósági/bírósági bejegyzés másolata,
  - aláírási címpéldány/aláírási-minta
 • ha az új Felhasználó társasház, akkor:
  - társasházi alapító okirat,
  - közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;

a Felhasználó névváltozásának bejelentésekor

 • magánszemély esetében
  - névváltozást igazoló dokumentum (pl. bírósági végzés vagy anyakönyvi kivonat),
 • intézmény esetében
  - önkormányzati határozat, alapító okirat
  - aláírási címpéldány/aláírási-minta
 • gazdálkodó szervezet esetében
  - gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat
  - aláírási címpéldány/aláírási-minta;

birtokátruházási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével)

több tulajdonos esetén a tulajdonosok megállapodásában kijelölt képviselőjének, ennek hiányában minden tulajdonos hozzájárulása

ha a régi és az új Felhasználó egyaránt gazdálkodó szervezet, akkor nyilatkozat az adott felhasználási hely víziközmű-fejlesztési kontingensének átruházásáról;

ha a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában nem lakossági felhasználási helyként nyilvántartott felhasználási helyet az új Felhasználó lakossági felhasználási helyként kívánja nyilvántartásba vetetni, akkor az új Felhasználónak be kell szereznie hatósági bizonyítványt arról, hogy a felhasználási helyen (ingatlanon) nem végeznek jövedelemszerző gazdasági tevékenységet, valamint be kell mutatnia, hogy az ingatlan tulajdoni lap szerinti besorolása lakóingatlan;

ha a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában lakossági felhasználási helyként nyilvántartott felhasználási helyet az új Felhasználó nem lakossági felhasználási helyként kívánja nyilvántartásba vetetni, akkor az új szerződés megkötéséhez az Üzletszabályzat VII./1.2. „Nem lakossági célú felhasználási hely ivóvíz- és szennyvízbekötés folyamara” c. fejezetének szabályai irányadóak.

Amennyiben a Felhasználó személyében történt változás bejelentése nem a Víziközmű-szolgáltatónál rendszeresített formanyomtatványon történik, akkor a bejelentésnek legalább az alábbiakban részletezetteket kell tartalmaznia:

 1. a felhasználási helyre vonatkozóan
  aa) a felhasználási hely címe és Felhasználó azonosító száma,
  ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári száma és
  ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,
 2. a korábbi Felhasználó vonatkozásában
  ba) a Felhasználó adatai (természetes személy Felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy Felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma),
 3. a Felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,
 4. az új Felhasználó vonatkozásában a Felhasználó adatai (természetes személy Felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja levelezési cím, telefonos elérhetőség, nyilatkozatok fizetési módra és arra vonatkozóan, hogy idényes vagy állandó Felhasználó), nem természetes személy Felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma), képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve), cégnyilvántartásba megadott elektronikus levelezési címe.
 5. a bejelentés kelte és
 6. a korábbi Felhasználó elhalálozása esetén az örökös, mint bejelentő, valamint az új Felhasználó aláírása,
 7. elhasználó változást igazoló dokumentum,
 8. a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell tartalmaznia.

A bejelentés az örökös közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.

Ha a Felhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a felhasználási hely tekintetében mindaddig felel a Víziközmű-szolgáltatóval szemben a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a bejelentést meg nem teszi, vagy nem kéri a szüneteltetést.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Adatváltozás bejelentés menete
captcha
* kötelező mezők