Szolgáltatási szerződés

A felhasználókat és a szolgáltatót érintő legfontosabb jogokat és kötelezettségeket a szolgáltatási szerződés tartalmazza (teljes körűen a jogokat és a kötelezettségeket az Üzletszabályzat és a jogszabályi előírások tartalmazzák)

Társaságunk által alkalmazott szerződés minták letölthetők az alábbi táblázatból:

SZ72013 Lakossági közszolgáltatási szerződés
SZ72014 Nem lakossági közszolgáltatási szerződés
SZ72015 Lakossági mellékszolgáltatási szerződés
SZ72016 Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés

A szerződés alapján a SZOLGÁLTATÓ köteles meghatározott időponttól a FELHASZNÁLÓ számára folyamatosan és biztonságosan, a FELHASZNÁLÓ igénye szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást nyújtani, a FELHASZNÁLÓ pedig köteles díjat fizetni;

A szerződést a SZOLGÁLTATÓ csak a jogszabályban meghatározott feltételek esetén mondhatja fel.

A víziközmű szolgáltatás esetében a feleket a szerződés alapján megillető jogokat és kötelezettségeket - ideértve a szerződés megszegésének következményeit, illetve szerződési kötelezettség korlátozásának feltételeit is - A VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSRÓL szóló 2011. CCIX törvény, valamint az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet állapítja meg..

Nyomatékosan felhívjuk a felhasználóink figyelmét az alábbiakra:

A jelenlegi jogszabályi rendelkezés lehetővé teszi a Szolgáltató számára, hogy amennyiben a korábbi közüzemi szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználási helyen a vízszolgáltatást korlátozza vagy felfüggessze.

A Víziközmű-szolgáltató úgyis eleget tehet szerződéskötési kötelezettségének, hogy a szerződéskötéssel egyidejűleg, vagy ezt követően a felhasználási hely csak korlátozottan rendelkezik vízszolgáltatással. A Víziközmű-szolgáltató a korlátozott vagy felfüggesztett szolgáltatás helyreállítására kizárólag a felhasználási helyen fennálló teljes követelés befizetésének igazolását követően köteles.

ERRE TEKINTETTEL FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY AZ INGATLANRA VONATKOZÓ TULAJDONOSVÁLTOZÁS ELŐTT MINDENKÉPPEN GYŐZŐDJENEK MEG ARRÓL, HOGY AZ ADOTT INGATLAN RENDELKEZIK-E IVÓVÍZSZOLGÁLTATÁSSAL, ILLETŐLEG AZ EDDIGI TULAJDONOSNAK VAN- E FENNÁLLÓ TARTOZÁSA TÁRSASÁGUNK FELÉ. Ennek legcélszerűbb módja, ha a Szolgáltató követelés igazolásának beszerzését kéri az eddigi tulajdonostól (un. „nullás" igazolást).

A Szolgáltató természetesen mindent elkövet, hogy a tartozást a fizetésre ténylegesen kötelezettől behajtsa, de a korlátozott vagy felfüggesztett ingatlan szolgáltatásának helyreállítására kizárólag a befizetés igazolását követően köteles.

Új szolgáltatási SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT kezdeményezheti írásban, a szükséges dokumentumok benyújtásával, vagy személyesen, ügyfélszolgálati irodáinkban. Az ügyfélszolgálataink elérhetőségeihez kattintson ide.

A Felhasználó személyében bekövetkező változás esetében az új Felhasználó érdeke és felelőssége, hogy pontosan tájékozódjon az adott felhasználási hely víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos műszaki és díjfizetési állapotáról, kiemelten a díjhátralékok és szolgáltatás-korlátozások tekintetében.

A felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó személyében beállt változást a régi és új felhasználó, valamint az elkülönített vízhasználó együttesen a vízmérőállás megjelölésével a változást legkésőbb – a felhasználó elhalálozásának esetét kivéve – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a DMRV Zrt-nek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni.

A Felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a Víziközmű-szolgáltató számára az Üzletszabályzat 10. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon vagy általa írt bejelentéssel jelentheti be.

Amennyiben a Felhasználó személyében történt változás bejelentése nem a Víziközmű-szolgáltatónál rendszeresített formanyomtatványon történik, akkor a bejelentésnek legalább az alábbiakban részletezetteket kell tartalmaznia:

 1. a felhasználási helyre vonatkozóan
  aa) a felhasználási hely címe és Felhasználó azonosító száma,
  ab) a fogyasztásmérő berendezés gyári száma és
  ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,
 2. a korábbi Felhasználó vonatkozásában
  ba) a Felhasználó adatai (természetes személy Felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, nem természetes személy Felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma),
 3. a Felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,
 4. az új Felhasználó vonatkozásában a Felhasználó adatai (természetes személy Felhasználó esetén neve, lakcíme, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja levelezési cím, telefonos elérhetőség, nyilatkozatok fizetési módra és arra vonatkozóan, hogy idényes vagy állandó Felhasználó), nem természetes személy Felhasználó esetén elnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma), képviselőjének neve és adatai (lakcíme, anyja neve), cégnyilvántartásba megadott elektronikus levelezési címe.
 5. a bejelentés kelte és
 6. a korábbi Felhasználó elhalálozása esetén az örökös, mint bejelentő, valamint az új Felhasználó aláírása,
 7. Felhasználó változást igazoló dokumentum,
 8. a halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell tartalmaznia.

A bejelentés az örökös közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.

Ha a Felhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a felhasználási hely tekintetében mindaddig felel a Víziközmű-szolgáltatóval szemben a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a bejelentést meg nem teszi, vagy nem kéri a szüneteltetést.

A Felhasználó személyében történő változás esetén a Víziközmű-szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül helyszíni ellenőrzést tart és jegyzőkönyvben rögzíti

 • a fogyasztásmérő berendezés állását
 • a mérőberendezés, illetve a leszerelést megakadályozó zár vagy plomba szemrevételezéssel megállapított állapotát,
 • minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot.

A jegyzőkönyvnek a Felhasználó által aláírt egy példányát a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználó részére átadja, másik példányát megőrizi, és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy Felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatja.

A bejelentés napjától az új Felhasználót terheli a közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése, ha a felhasználási helyen az előzetes írásbeli felszólítás ellenére a helyszíni ellenőrzést az új Felhasználó vagy képviselője akadályozza.

Ha a Víziközmű-szolgáltató az ellenőrzési feladatának a Felhasználóváltás bejelentésétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat Felhasználói szerződésszegésre, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt a Felhasználóval szemben.

A bejelentés megtételének bizonyítása a Felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a Víziközmű-szolgáltatót terheli.

A Felhasználó személyében történő változás bejelentésének elmulasztása vagy a bejelentés késedelmes megtétele esetén a Víziközmű-szolgáltató tájékoztatja mindkét érintett felet a késedelemről, a felhasználási hely díjfizetéséről, valamint a kialakult helyzet rendezési módjáról. A késedelmesen bejelentett változást is azokkal a dokumentumokkal kell igazolni, melyek a nem késedelmes ügyintézés esetében előírtak.

A Víziközmű-szolgáltató a változástól számított 15 napos határidőn belül beadott bejelentés alapján az átírást díjmentesen intézi. A 15 napon túl beadott bejelentés esetében az átírásért kötbért számíthat fel az Üzletszabályzat 8. számú melléklete szerint.

A kitöltött formanyomtatvány, illetve az azzal azonos adattartalmú bejelentés/nyilatkozat mellett az alábbi dokumentumok eredeti példányának vagy másolatának beadása szükséges:

a Felhasználó személyének változását igazoló dokumentum:

 • ha a felhasználási hely (ingatlan) tulajdonosának személyében történt változás, akkor a tulajdonosváltozást igazoló okirat másolata:
  - adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés vagy
  - hagyatékátadó végzés, vagy
  - a változást tartalmazó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy
  - bírósági végzés, vagy
  - cégbírósági végzés, vagy
  - árverésen, csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolási eljárásban szerzett tulajdonjog esetén a tulajdonjog megszerzését bizonyító dokumentum, vagy
  - egyéb tulajdonjogot igazoló hivatalos dokumentum;
 • ha a felhasználási hely (ingatlan) nem tulajdonos használójának (az ingatlant egyéb jogcímen használó, pl. bérlő) személyében történt változás, akkor az új ingatlanhasználó jogcímét igazoló okirat másolata:
  - bérleti szerződés, vagy
  - egyéb ingatlanhasználati jogcímet igazoló dokumentum;

az új Felhasználó személyét igazoló dokumentumok:

 • ha az új Felhasználó természetes személy:
  - személyazonosító igazolvány vagy az azt helyettesítő okmány, lakcímigazolvány
 • ha az új Felhasználó gazdálkodó szervezet, akkor:
  - gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat
  - aláírási címpéldány/aláírási-minta,
 • ha az új Felhasználó intézmény, akkor:
  - cégbírósági/bírósági bejegyzés másolata,
  - aláírási címpéldány/aláírási-minta
 • ha az új Felhasználó társasház, akkor:
  - társasházi alapító okirat,
  - közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv;

a Felhasználó névváltozásának bejelentésekor

 • magánszemély esetében
  - névváltozást igazoló dokumentum (pl. bírósági végzés vagy anyakönyvi kivonat),
 • intézmény esetében
  - önkormányzati határozat, alapító okirat
  - aláírási címpéldány/aláírási-minta
 • gazdálkodó szervezet esetében
  - gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat
  - aláírási címpéldány/aláírási-minta;

birtokátruházási jegyzőkönyv (vízmérő állás feltüntetésével)

több tulajdonos esetén a tulajdonosok megállapodásában kijelölt képviselőjének, ennek hiányában minden tulajdonos hozzájárulása

ha a régi és az új Felhasználó egyaránt gazdálkodó szervezet, akkor nyilatkozat az adott felhasználási hely víziközmű-fejlesztési kontingensének átruházásáról;

ha a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában nem lakossági felhasználási helyként nyilvántartott felhasználási helyet az új Felhasználó lakossági felhasználási helyként kívánja nyilvántartásba vetetni, akkor az új Felhasználónak be kell szereznie hatósági bizonyítványt arról, hogy a felhasználási helyen (ingatlanon) nem végeznek jövedelemszerző gazdasági tevékenységet, valamint be kell mutatnia, hogy az ingatlan tulajdoni lap szerinti besorolása lakóingatlan;

ha a Víziközmű-szolgáltató nyilvántartásában lakossági felhasználási helyként nyilvántartott felhasználási helyet az új Felhasználó nem lakossági felhasználási helyként kívánja nyilvántartásba vetetni, akkor az új szerződés megkötéséhez az Üzletszabályzat VII./1.2. „Nem lakossági célú felhasználási hely ivóvíz- és szennyvízbekötés folyamara” c. fejezetének szabályai irányadóak.

A Felhasználó személyében történt változás átvezetésére irányuló kérelem tartalmi és formai ellenőrzése során feltárt hiányosságok esetén a Víziközmű-szolgáltató a kérelmezőket hiánypótlásra kéri fel, melyre a kérelmezőnek 15 napon belül kell válaszolnia.

A Felhasználó személyében történt változás átvezetésére irányuló kérelem hiánytalan adatszolgáltatása (az előírt információk és dokumentumok rendelkezésre állása) esetén a Víziközmű-szolgáltató:

 • lakossági felhasználási helynél a Felhasználó személyében bekövetkezett változásokat az érintett felhasználási hely nyilvántartásánál átvezeti, és az új Felhasználóval – felhasználási helyenként – új közszolgáltatási szerződést köt a bejelentésben megadott időponttól és mérőállástól kezdődően;
 • nem lakossági felhasználási hely új Felhasználója számára szükség esetén megküldi a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó megállapodást, és a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek az új Felhasználó általi teljesítése után a Felhasználó személyében bekövetkezett változásokat az érintett felhasználási hely nyilvántartásánál átvezeti, továbbá az új Felhasználóval – felhasználási helyenként – új közszolgáltatási szerződést köt a bejelentésben megadott időponttól és mérőállástól kezdődően.

A Víziközmű-szolgáltató a közszolgáltatási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjára végszámlát bocsát ki. A végszámla tartalmazza a felhasználási helyen a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjára rögzített záró mérőállást.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA a FELEK részéről a következők szerint történhet:

Felmondás a FELHASZNÁLÓ részéről:

A közszolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás, valamint közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén a Felhasználó 30 napos határidővel felmondhatja, amennyiben a felhasználási hely megfelel:

 • az ivóvíz-törzshálózatra történő bekötési kötelezettség alóli kivételnek, azaz, ha az ingatlan vízellátása a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízilétesítményből biztosított, és/vagy
 • a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alóli kivételnek, azaz, ha az ingatlanon keletkező szennyvíz elvezetése, tisztítása és ártalommentes elhelyezése vagy hasznosítása a vízügyi hatóság által engedélyezett és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 26. pont b) alpontjában meghatározott saját célú vízilétesítménnyel biztosított vagy az ingatlanon keletkező szennyvíz tisztítása az építésügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezéssel megoldott vagy az ezen engedélyek megszerzésére vonatkozó kérelmet a az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetésére vonatkozó felszólítást megelőzően az ingatlan tulajdonosa vagy jogcímes használója előterjesztette.

Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos (osztatlan közös tulajdonban álló felhasználási hely esetében a tulajdonosok képviselőjének, ennek hiányában minden tulajdonosnak) írásbeli hozzájárulását is be kell szereznie. A közszolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más Felhasználó által igénybe vett víziközmű-szolgáltatást.

Amennyiben a felhasználási helyre vonatkozóan a közszolgáltatási szerződés felmondásra kerül, az a közszolgáltatási jogviszony és a víziközmű-szolgáltatás megszűnését/megszüntetését jelenti.

A víziközmű-szolgáltatás megszüntetése a bekötési vízmérő kiszerelésével vagy az ivóvíz-bekötővezeték ivóvíz-törzshálózatról, illetve a szennyvíz-bekötővezeték szennyvíz-törzshálózatról történő leválasztásával történik.

A közszolgáltatási szerződés felmondás útján történő megszüntetése esetén az ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötések megszüntetésének költségei a Felhasználót terhelik.

A megkötött mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználatot igénybe vevő 30 napos határidővel és írásban mondhatja fel.

Felmondás a SZOLGÁLTATÓ részéről:

a Víziközmű-szolgáltató a közszolgáltatási szerződést – kizárólag az alábbi okokból – mondhatja fel azonnali hatállyal :

 • a közszolgáltatási szerződés fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez, vagy
 • a Felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, leolvasása érdekében, és a Víziközmű-szolgáltató a Felhasználót az együttműködésre legalább kétszer írásban – az átvétel igazolására alkalmas módon, és a második felszólítás kiküldése leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon túl történően – felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre, vagy
 • a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás biztonságát, vagy

a Víziközmű-szolgáltató a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett a nem lakossági Felhasználó esetében – kivéve az egészségügyi és gyermekintézményeket – 45 napon túli díjtartozás esetében (ideértve a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díját is) 30 napos határidővel a közszolgáltatási szerződést felmondhatja.

Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-t a SZOLGÁLTATÓ az alábbi esetekben mondhatja fel

 • • az Elkülönített Vízhasználó nem működik együtt az elkülönített Felhasználói hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, leolvasása érdekében, és a Víziközmű-szolgáltató az Elkülönített Felhasználót az együttműködésre legalább kétszer írásban – az átvétel igazolására alkalmas módon, és a második felszólítás kiküldése leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon túl történően – felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre, vagy
 • az Elkülönített Vízhasználó fizetési késedelme miatt kezdeményezett fizetési meghagyás kibocsátását követő 15 napos határidő eredménytelen letelte után.

Amennyiben a szerződés felmondása a szolgáltatás megszüntetését is eredményezi, a megszüntetés, illetve a szolgáltatás újraindításának költségei a FELHASZNÁLÓ-t terhelik.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688
06 (80) 224-488

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: Szolgáltatási szerződés
captcha
* kötelező mezők